Норвежки финансов механизъм 2009-2014

 

Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора, посредством практическото прилагане на транснационалния механизъм - НФМ - 2009-2014

 

Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност - НФМ - 2009-2014