Наркотици

Отдел "Наркотици" при ГДБОП-МВР противодейства на престъпления, извършвани от местни и транснационални престъпни структури с наркотични вещества. Съобразно функционалната си компетентност отделът събира, обработва и анализира информация за съпричастността на организирани престъпни групи към незаконен трафик, производство и разпространение на наркотични вещества и прекурсори, като осъществява непрекъснат информационен обмен и взаимодействие с национални и чуждестранни правоохранителни служби.

В съответствие със законовите си функции и задачи служители на отдел "Наркотици" при ГДБОП–МВР участват в екипи, работни групи и комисии, създадени съвместно с други държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации, в борбата с организираната престъпност в сферата на наркотиците и психотропните вещества.

Последните години поднесоха нови предизвикателства, свързани с наркотиците - нараства динамиката на поява на нови психоактивни вещества /дизайнерски наркотици/, появяват се нови химикали за тяхното производство, нови начини на трафикиране и разпределителни канали.

Новите психоактивни вещества са опит да се избегне правния контрол чрез промяна в химическия състав на познатите синтетични наркотици. Пристрастяването към тях е същото като към „традиционните” и дори се увеличава, което привлича злоупотребяващите с наркотични вещества.

Контролът на "дизайнерските наркотици" не е поставен под единно пряко приложимо европейско и международно законодателство. Бързо развиващите се тенденции за нелегален трафик и пазар на тези вещества наложиха през 2011 г. да бъдат приети промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и създадена нова Наредба на Министерски съвет за класифициране на веществата като наркотични. Тези нормативни промени осигуряват гъвкав контрол върху новопоявяващите се наркотични вещества и по този начин в рамките на Европейския съюз България притежава един от най-ефективните контролни механизми върху тях.