Архив

 

Вътрешни правила за управление цикъла за възлагане на обществени поръчки в ГДБОП-МВР

26 юли 2016 г.

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ГДБОП-МВР

16 септември 2015 г.

 

Заповед за изменение на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ГДБОП-МВР

10 ноември 2015 г.

 

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача на ГДБОП-МВР

16 септември 2015 г.

 

Процедури по ЗОП открити преди 15 април 2016 г.

 

Публични покани преди 15 април 2016 г. 

 

Кореспонденция с АОП